Salgs- og leveringsbetingelser

1

Anvendelse

1.1

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle aftaler om IBA Nexttechs salg og levering af produkter, reservedele, konstruktion og udvikling, der er tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2

Aftalegrundlag

2.1

Betingelserne udgør sammen med IBA Nexttechs tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om IBA Nexttechs salg og levering af produkter, konstruktion og udvikling. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til IBA Nexttech udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2

Ændringer af tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3

Produkter, reservedele og ydelser

3.1

Produkter og reservedele, som IBA Nexttech sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

4

Ansvar

4.1

IBA Nexttech fraskriver sig ethvert muligt ansvar for ethvert tab og/eller skade, som kunden eller andre måtte lide som følge at brugen af de leverede konstruktioner eller produkter. I det omfang IBA Nexttech er ansvarlig overfor køber eller andre, er dette ansvar begrænset til det direkte tab. IBA Nexttech er således ikke ansvarlig for omsætningstab, driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Herunder som følge af forsinkelser af leveringer eller mangler ved salgsgenstanden. Et evt., erstatningskrav overfor IBA Nexttech kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

4.2

IBA Nexttech kan ikke drages til ansvar på manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvis de forhindres af urimeligt byrdefulde som brand, eksplosioner, naturkatastrofer, krig, uroligheder og mangel på transport, generel materialemangel ved forsinkelse af leverance fra underleverandøren eller andre omstændigheder uden for IBA Nexttechs herredømme.

4.3

det omfang intet andet følger af ufravigeligt lovbestemmelser gælder følgende vedrørende IBA Nexttechs produktansvar. IBA Nexttech er ikke ansvarlig for formuetab, som ikke er en følge af en af IBA Nexttechs erstatningsansvar omfattet person eller tingskade. IBA Nexttech er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller skader.

4.4

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er IBA Nexttech ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. Medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

5

Pris og betaling

5.1

Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger IBA Nextechs gældende prisliste på det tidspunkt, hvor IBA Nexttech bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

5.2

Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser kontant senest  30 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. (For mindre leverancer til købere, der ikke har løbende konto hos IBA Nexttech, vil levering af administrative årsager dog ske pr. efterkrav).

6

Forsinket betaling

6.1

Hvis købers betaling ikke sker rettidigt, og eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er NEXTTECH berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber uanset om leverancerne har indbyrdes sammenhæng.

6.2

Ved ikke rettidig betaling er IBA Nexttech berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod køber til inkasso. Det er købers pligt at betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af ”Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” med senere ændringer.

6.3

IBA Nexttech er berettiget til helt eller delvist at overdrage fordringer mod køber til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra køber.

7

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

7.1

IBA Nexttechs tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er IBA Nexttech i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for IBA Nexttech, medmindre IBA Nexttech meddeler kunden andet. IBA Nexttechforbeholder sig særskilt ret til at pålægge gebyr ved ekspedition af ordrer.

7.2

Kunden skal sende ordrer på produkter til IBA Nexttech skriftligt.

7.3

IBA Nexttech tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde IBA Nexttech.

7.4

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden IBA Nexttechs skriftlige accept.

7.5

Hvis IBA Nexttechs bekræftelse af en ordre på produkter ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget. Og hvis kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til IBA Nexttech skriftligt senest 1 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

8

Levering

8.1

Levering sker fra IBA Nexttechs adresse på Trindholmsgade2, 6000 Kolding. Og det uanset om IBA Nexttech ved egne folk eller ved fremmede fragtføre, i henhold til særskilt aftale med køber, bringer produktet frem til køber. I tilfælde af fremmed fragtføre betaler køber fragt til leveringsstedet samt et ekspeditionsgebyr.

8.2

Leveringstid er angivet af IBA Nexttech efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved ændrede forudsætninger er IBA Nexttech berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold meddele køber den ændrede leveringstid. Hvis forsinkelse ved levering skyldes, at IBA Nexttech er inde i en situation, som angivet i afsnittet om ansvar, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Begge parter er dog berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 2 måneder. 

9

Forsinket levering

9.1

Hvis IBA Nexttech forventer forsinkelser i leveringen informerer IBA Nexttech kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og en ny forventet leveringstid.

9.2

Har leveringen ikke fundet sted senest 2 måneder efter det opgivne leveringstidspunkt, betragtes ordren som annulleret.

10

Reklamation

10.1

Mangler opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindeligt slid, omfattes ikke af sælgers ansvar. Ved levering er køber forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamation må fremsættes skriftligt inden 8 dage fra modtagelsen. Hvis køber har opdaget eller burde have opdaget mangler og ikke reklameret som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter IBA Nexttechs frie valg kan mangler ved salgsgenstanden afhjælpes eller IBA Nexttech kan foretage omlevering. For købers mangels

beføjelser henvises til dansk rets almindelige regler herom. Forandring og/eller indgreb i salgsgenstanden uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse. 

11

Garanti

11.1

IBA Nexttech yder ikke garanti medmindre andet skriftligt er aftalt.

12

Returnering

12.1

Salgsgenstande tages som udgangspunkt aldrig retur. Hvis salgsgenstanden ønskes returneret, kan dette alene ske efter forudgående skriftlig aftale. I fald der er indgået en forudgående skriftlig aftale om ret til at returnere salgsgenstande. 

13

Immaterielle rettigheder

13.1

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører IBA Nexttech.

14

Gældende ret og værneting

14.1

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.